víza pro cizince

Turistická a obchodní víza pro cizince žijící v ČR

Turistická a obchodní víza (typů B1/B2) pro cizince, včetně občanů Ukrajiny, Ruska a dalších zemí, kteří žijí v České republice a mají zde trvalý nebo dočasný pobyt, zahrnují několik důležitých kroků a požadavků:

 1. Podmínky pro podání žádosti:

  • Cizinci žijící v ČR musí mít platné trvalé nebo dočasné povolení k pobytu v ČR, aby mohli o vízum požádat.
 2. Příprava dokumentů:

  • Kromě standardních dokumentů, jako je platný cestovní pas a vyplněný formulář DS-160, musí žadatelé předložit také důkaz o svém právním statusu v ČR, tj. trvalé nebo dočasné povolení k pobytu.
 3. Pohovor na ambasádě:

  • Je nutné absolvovat pohovor na americké ambasádě nebo konzulátu, během kterého žadatelé předloží všechny požadované dokumenty a odpovídají na otázky týkající se jejich plánované cesty do USA.
 4. Vízový poplatek:

  • Žadatelé musí zaplatit příslušný vízový poplatek. Výše poplatku závisí na typu víza a dalších faktorech.
 5. Využití vízových služeb:

  • Pokud si nejste jisti postupem nebo potřebujete asistenci při vyplňování formulářů a shromažďování potřebných dokumentů, můžete využít profesionální vízové služby, které vám pomohou usnadnit celý proces.
 6. Důvody cesty:

  • Během pohovoru je nutné jasně vysvětlit účel vaší cesty, ať už se jedná o turistiku, obchodní jednání, nebo účast na konferencích a seminářích.
 7. Doklad o finančních prostředcích:

  • Je důležité prokázat, že máte dostatečné finanční prostředky na pokrytí výdajů spojených s cestou a pobytem v USA.
 8. Důkaz o vazbách na ČR:

  • Prokázání silných vazeb na Českou republiku, jako je zaměstnání, podnikání nebo rodina, může pomoci podpořit vaši žádost tím, že dokazuje, že nemáte imigrační úmysly do USA.

Tento proces může být náročný, ale pečlivou přípravou a dodržením všech požadavků lze zvýšit šanci na úspěšné získání víza.

Українець:

Туристичні та ділові візи (типів B1/B2) для іноземців, включаючи громадян України, Росії та інших країн, які проживають у Чеській республіці і мають тут постійний або тимчасовий проживання, включають кілька важливих кроків та вимог:

 1. Умови для подання заявки:

  • Іноземці, які проживають у ЧР, повинні мати дійсний дозвіл на постійне або тимчасове проживання в ЧР, щоб могти подати заявку на візу.
 2. Підготовка документів:

  • Крім стандартних документів, як-от дійсний закордонний паспорт і заповнений формуляр DS-160, заявники також мають надати доказ свого законного статусу в ЧР, тобто постійного або тимчасового дозволу на проживання.
 3. Співбесіда на посольстві:

  • Необхідно пройти співбесіду на американському посольстві або консульстві, під час якої заявники представлять усі необхідні документи та відповідатимуть на запитання, пов'язані з їхнім запланованим візитом до США.
 4. Візовий збір:

  • Заявники повинні сплатити відповідний візовий збір. Розмір збору залежить від типу візи та інших факторів.
 5. Використання візових послуг:

  • Якщо ви не впевнені у процедурі або потребуєте допомоги у заповненні форм або зборі необхідних документів, ви можете скористатися професійними візовими послугами, які допоможуть вам спростити весь процес.
 6. Мета подорожі:

  • Під час співбесіди необхідно чітко пояснити мету вашої поїздки, незалежно від того, чи йдеться про туризм, ділові зустрічі, або участь у конференціях та семінарах.
 7. Доказ фінансових засобів:

  • Важливо довести, що у вас є достатньо фінансових засобів для покриття витрат, пов'язаних з поїздкою та перебуванням у США.
 8. Доказ зв'язків з ЧР:

  • Доведення міцних зв'язків з Чеською республікою, як-от робота, бізнес або сім'я, може допомогти підтримати вашу заявку, демонструючи, що у вас немає імміграційних намірів у США.

Російська:

Туристические и деловые визы (типов B1/B2) для иностранцев, включая граждан Украины, России и других стран, проживающих в Чешской республике и имеющих здесь постоянное или временное проживание, включают несколько важных шагов и требований:

 1. Условия подачи заявления:

  • Иностранцы, проживающие в ЧР, должны иметь действительное разрешение на постоянное или временное проживание в ЧР, чтобы могли подать заявление на визу.
 2. Подготовка документов:

  • Помимо стандартных документов, таких как действительный заграничный паспорт и заполненная форма DS-160, заявители также должны предоставить доказательство своего законного статуса в ЧР, то есть постоянного или временного разрешения на проживание.
 3. Собеседование в посольстве:

  • Необходимо пройти собеседование в американском посольстве или консульстве, во время которого заявители представят все необходимые документы и ответят на вопросы, связанные с их планируемым визитом в США.
 4. Визовый сбор:

  • Заявители должны уплатить соответствующий визовый сбор. Размер сбора зависит от типа визы и других факторов.
 5. Использование визовых услуг:

  • Если вы не уверены в процедуре или нуждаетесь в помощи при заполнении форм или сборе необходимых документов, вы можете воспользоваться профессиональными визовыми услугами, которые помогут вам упростить весь процесс.
 6. Цель поездки:

  • Во время собеседования необходимо четко объяснить цель вашей поездки, будь то туризм, деловые встречи, или участие в конференциях и семинарах.
 7. Доказательство финансовых средств:

  • Важно доказать, что у вас есть достаточно финансовых средств для покрытия расходов, связанных с поездкой и пребыванием в США.
 8. Доказательство связей с ЧР:

  • Доказательство крепких связей с Чешской республикой, таких как работа, бизнес или семья, может помочь поддержать вашу заявку, демонстрируя, что у вас нет иммиграционных намерений в США.

 

Kam dál